REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW TURYSTYCZNYCH, ROWERÓW GÓRSKICH I PRZYCZEPEK DO ROWERÓW „MOKOL”

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z Wypożyczalni Rowerów Turystycznych, Górskich, przyczepek do rowerów firmy MOKOL.
2. Wypożyczalnia rowerów turystycznych czynna jest od 01 czerwca do 31 sierpnia, przez siedem dni w tygodniu, w godzinach od 08:00 do 18:00. W maju i wrześniu godziny otwarcia wypożyczalni nie są regularne. Szczegóły na miejscu lub telefonicznie.
3. Wypożyczenie roweru i złożenie podpisu na umowie Wypożyczalni Rowerów Turystycznych potwierdza, że Wypożyczający zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin.
4. Wypożyczane rowery są własnością firmy „MOKOL”.
5. Wypożyczane rowery wyposażone są w linkę zabezpieczającą z kluczykiem, oświetlenie pozycyjne przednie i tylne, dzwonek, błotniki (dot. niektórych modeli) i są specjalnie oznakowane.
6. Wypożyczane rowery są sprawne technicznie i w takim samym stanie powinny zostać zwrócone do wypożyczalni.
7. Aby wypożyczyć sprzęt Wypożyczający musi być osobą pełnoletnią i trzeźwą, podpisać umowę wypożyczenia roweru i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie.
8. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
9. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi Klient, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu według faktury wystawionej przez warsztat serwisowy.
10. Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego wyposażenia przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami. Korzystając z roweru Wypożyczający musi pozostać trzeźwy i nie być pod wpływem innych środków odurzających
11. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię
12. Rower oraz jego wyposażenie należy zwrócić w stanie niepogorszonym w terminie deklarowanym w umowie.
13. Opłatę za wypożyczenie roweru pobiera się z góry, za zadeklarowany czas jego używania, który nie  może być dłuższy, niż wynoszą godziny otwarcia wypożyczalni.
14. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem wypożyczalni. O przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy poinformować wypożyczalnię pod numerem: 660-685-371
15. Wypożyczający rower zobowiązuje się:
 • przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do umowy wypożyczenia,
 • pozostawić w wypożyczalni zastaw za wypożyczony sprzęt w postaci kaucji zwrotnej w wysokości 100zł,
 • złożyć czytelny podpis na umowie wypożyczeni rowerów,
 • być osobą pełnoletnią i trzeźwą, osoba niepełnoletnia może wypożyczyć rower tylko wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy nad małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą,
 • dokonać płatności za wypożyczenie roweru wg obowiązującego cennika. Czas zaokrąglamy do 0,5h na korzyść Wypożyczającego, przyjmujemy płatności gotówką,
 • korzystać z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
 • zwrócić rower do miejsca wypożyczenia tj. firmy MOKOL (Supraśl ul. Sowia 10) wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu korzystać z rowerów wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego,
 • przestrzegać zakazu użyczania roweru osobom trzecim,
 • nie używać rowerów w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów itp.
 • niezwłocznie zgłaszać problemy związane z korzystaniem z roweru pracownikowi wypożyczali i odstawienia roweru do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem  jakiejkolwiek usterki roweru,
 • zaniechać samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w  wypożyczonym rowerze,
 • pokryć koszty naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy  wypożyczającego,
 • pokryć koszty zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru wypożyczonego.
16. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z obowiązującym cennikiem zawartym w umowie wypożyczenia
17. Pracownik wypożyczalni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u Wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałych w czasie użytkowania roweru przez Wypożyczającego, pod warunkiem, że wypadki lub szkody nie są wynikiem wad tkwiących w wypożyczonym rowerze.
18. Wypożyczający, który dopuścił się zniszczenia lub zgubienia roweru ponosi odpowiedzialność prawną i materialną.
19. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia roweru należy sporządzić Protokół zniszczenia roweru. Protokół zniszczenia roweru jest wypełniany przez pracownika wypożyczalni przy udziale osoby, na którą został wypożyczony rower i stanowi podstawę do rozliczenia wyrządzonej szkody
20. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce w tym wynikające z Kodeksu Ruchu Drogowego.
21. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego roweru ponosi Wypożyczający. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec firmy MOKOL z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonych rowerów.
22. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonych rowerów.
23. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru gdy:
a) osoba chcąca wypożyczyć rower jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje się pod wpływem substancji odurzających,
b) warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Wypożyczającego, oraz mogą mieć negatywny wpływ na stan techniczny roweru.
24. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r.
25. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Wypożyczalni Rowerów MOKOL.