REGULAMIN WYPOŻYCZALNI NART BIEGOWYCH FIRMY „MOKOL”

 1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z Wypożyczalni Nart Biegowych firmy MOKOL.
 2. Wypożyczalnia nart biegowych czynna jest przez siedem dni w tygodniu, w godzinach od 08:00 do 18:00. Szczegóły na miejscu lub telefonicznie.
 3. Wypożyczenie nart i złożenie podpisu na umowie Wypożyczalni potwierdza, że Wypożyczający zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin.
 4. Wypożyczane narty biegowe, buty, kijki są własnością firmy „MOKOL”.
 5. Wypożyczane narty są specjalnie oznakowane.
 6. Wypożyczane narty są sprawne technicznie i w takim samym stanie powinny zostać zwrócone do wypożyczalni.
 7. Aby wypożyczyć sprzęt Wypożyczający musi być osobą pełnoletnią i trzeźwą, podpisać umowę wypożyczenia i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu sprzętu sprawnego technicznie.
 8. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi Klient, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu według faktury wystawionej przez warsztat serwisowy.
 10. Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie sprzętu przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami. Korzystając ze sprzętu Wypożyczający musi pozostać trzeźwy i nie być pod wpływem innych środków odurzających.
 11. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu lub jego wyposażenia, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię
 12. Sprzęt należy zwrócić w stanie niepogorszonym w terminie deklarowanym w umowie.
 13. Opłatę za wypożyczenie pobiera się z góry, za zadeklarowany czas jego używania, który nie może być dłuższy, niż wynoszą godziny otwarcia wypożyczalni.
 14. Zwrot po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem wypożyczalni. O przedłużeniu terminu zwrotu należy poinformować wypożyczalnię pod numerem: 660-685-371
 15. Wypożyczający zobowiązuje się:

· przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do umowy wypożyczenia,

· pozostawić w wypożyczalni zastaw za wypożyczony sprzęt w postaci kaucji zwrotnej w wysokości 100zł,

· złożyć czytelny podpis na umowie wypożyczeni,

· być osobą pełnoletnią i trzeźwą, osoba niepełnoletnia może wypożyczyć sprzęt tylko i wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy nad małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz osobę z niego korzystającą,

· dokonać płatności za wypożyczenie sprzętu wg obowiązującego cennika. Czas zaokrąglamy do 0,5h na korzyść Wypożyczającego, przyjmujemy płatności gotówką,

· korzystać ze sprzętu oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,

· zwrócić sprzęt do miejsca wypożyczenia tj. firmy MOKOL (Supraśl ul. Sowia 10) wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu korzystać ze sprzętu wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego,

· przestrzegać zakazu użyczania sprzętu osobom trzecim,

· nie używać sprzętu w celu skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów itp.

· niezwłocznie zgłaszać problemy związane z korzystaniem ze sprzętu pracownikowi wypożyczalni i odstawienia sprzętu do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia podczas korzystania jakiejkolwiek usterki,

· zaniechać samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym sprzęcie,

· pokryć koszty naprawy uszkodzonego sprzętu lub jego wyposażenia, wynikłych z winy wypożyczającego,

· pokryć koszty zakupu nowego sprzętu w przypadku całkowitego zniszczenia go przez wypożyczającego.

16. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z obowiązującym cennikiem zawartym w umowie wypożyczenia
17. Pracownik wypożyczalni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u Wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałych w czasie użytkowania sprzętu przez Wypożyczającego, pod warunkiem, że wypadki lub szkody nie są wynikiem wad tkwiących w wypożyczonym sprzęcie.
18. Wypożyczający, który dopuścił się zniszczenia lub zgubienia sprzętu ponosi odpowiedzialność prawną i materialną.
19. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia sprzętu należy sporządzić Protokół zniszczenia. Protokół zniszczenia jest wypełniany przez pracownika wypożyczalni przy udziale osoby, na którą został wypożyczony sprzęt i stanowi podstawę do rozliczenia wyrządzonej szkody
20. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem sprzętu wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce w tym wynikające z Kodeksu Ruchu Drogowego.
21. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu ponosi Wypożyczający. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec firmy MOKOL z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonych nart biegowych.
22. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonych nart.
23. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu gdy:

a) osoba chcąca wypożyczyć sprzęt jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje się pod wpływem substancji odurzających,

b) warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Wypożyczającego, oraz mogą mieć negatywny wpływ na stan techniczny sprzętu.

24. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r.
25. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Wypożyczalni MOKOL.